Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Zduńska Wola to jedna z gmin biorących udział w I fazie realizacji projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich.

Zakres przedmiotowy niniejszego IPK wyznacza uchwała nr LV/667/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dn. 25.09.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zduńska Wola. Poprzednie studium pochodziło z roku 2012. Zakres studium obejmuje teren w granicach administracyjnych Miasta Zduńska Wola. Przedmiotem ustaleń studium jest określenie polityki przestrzennej miasta, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.


Zakres zmian w studium dotyczyć będzie m.in.:

  • Układu komunikacyjnego z uwzględnieniem Koncepcji Zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice;
  • Przeznaczenia części terenów rozwojowych o funkcji zabudowy mieszkaniowej pod park miejski (osiedlowy) w strefie ochrony ekologicznej;
  • Uwzględnienia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask;
  • Aktualizacji zapisów oraz dostosowania do obowiązujących przepisów.
Powrót